งานตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน
ปรัชญา : ปฏิบัติงานเป็นระบบ โปร่งใส ร่วมใจพัฒนา นำพาสู่ความสำเร็จ
หน้าแรก ข่าวสาร กระดานถาม - ตอบ รับเรื่องร้องทุกข์ บุคลากร รูปกิจกรรม ผู้ดูแลระบบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


เกี่ยวกับตรวจสอบภายใน

  ประวัติงานตรวจสอบภายใน
  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  อำนาจ และหน้าที่
  งานตรวจสอบภายใน
  เทคนิคการตรวจสอบ
  กฏบัตรงานตรวจสอบภายใน

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา
  ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  ค่าเบี้ยประชุม
  ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ
  สวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
  สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
  บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  ข้อปัญหา ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ
  แผนภูมิแสดงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง
  ความผิดตัวอย่างที่เกี่ยวกับการเงินและพัสดุ
  การเบิกเงินยืมทดรองราชการ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

  บริการสืบค้นข้อมูล
  กรมบัญชีกลาง
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 
  งานตรวจสอบภายใน
อำนาจ และหน้าที่

งานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

อำนาจหน้าที่

1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลเอกสาร ได้แก่ งานการเงิน บัญชีทรัพย์สิน และการปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ การตรวจสอบการดำเนินงาน การสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน
2. ให้คำปรึกษาแนะนำ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ

 

วัตถุประสงค

1. เพื่อให้มีการปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และนโยบายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ
2. สนับสนุนให้หน่วยงานมีระบบควบคุมภายในที่ดี มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประหยัด และมีประสิทธิผล ตามนโยบายและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อสอบทาน วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่มีอยู่แล้วหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ในการที่จะหาทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงต่างๆ เหล่านั้น โดยการให้ข้อเสนอแนะ ให้
คำปรึกษา และให้ข้อมูลที่สำคัญต่อฝ่ายบริหารในการวางมาตรการป้องกัน แก้ไข
4. เพื่อจัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่น่าเชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน

 

บทบาทหน้าที่

1. ตรวจสอบความถูกต้องด้านการเงินและบัญชี ความมีอยู่จริงของตัวตนของสินทรัพย์
และหนี้สินของหน่วยงาน จะต้องถูกต้องตรงกับยอดเงินคงเหลือในบัญชีที่บันทึกไว้
2. สอบทาน วิเคราะห์ และประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดถึงติดตาม
ดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้
3. สอบทาน วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ถึงความมี
ประสิทธิภาพ ความประหยัด และความมีประสิทธิผล
4. ตรวจตราดูแลและป้องกันความปลอดภัยของทรัพย์สินทั้งมวลของมหาวิทยาลัยฯ
5. รายงานผลการตรวจสอบ ความเห็น และข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร ถึงวิธีการทำงานที่
เหมาะสม และระบบควบคุมภายในที่ดี รวมตลอดถึงมาตรการปรับปรุงแก้ไข
6. การปฏิบัติงานพิเศษตามคำสั่ง ของฝ่ายบริหาร

 

แนวทางการดำเนินงาน

1. จัดประชุมชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความสำคัญ ความจำเป็นของงานตรวจสอบภายใน
2. กำหนดผู้รับผิดชอบ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลด้านการตรวจสอบภายใน
3. แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบภายใน
4. จัดทำคู่มือตรวจสอบภายในของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับบุคลากรในหน่วยงาน
5. จัดทำตัวชี้วัด และเกณฑ์ในการตรวจสอบประเมินหน้าที่ในระดับหน่วยงาน
6. จัดทำรายงานการศึกษาตนเอง (SSR) ของฝ่ายตรวจสอบภายใน
7. วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ด้วยเครื่องมือ SWOT Analysis
8. กำหนดหน้าที่ภารกิจตามดัชนีตัวชี้วัดที่สำคัญ
9. พัฒนาระบบข้อมูล เอกสาร และการตรวจสอบ แบบประเมินเพื่อการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ

 

 
 
connect
งานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ถ. สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 056-717114