งานตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน
ปรัชญา : ปฏิบัติงานเป็นระบบ โปร่งใส ร่วมใจพัฒนา นำพาสู่ความสำเร็จ
หน้าแรก ข่าวสาร กระดานถาม - ตอบ รับเรื่องร้องทุกข์ บุคลากร รูปกิจกรรม ผู้ดูแลระบบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


เกี่ยวกับตรวจสอบภายใน

  ประวัติงานตรวจสอบภายใน
  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  อำนาจ และหน้าที่
  งานตรวจสอบภายใน
  เทคนิคการตรวจสอบ
  กฏบัตรงานตรวจสอบภายใน

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา
  ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  ค่าเบี้ยประชุม
  ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ
  สวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
  สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
  บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  ข้อปัญหา ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ
  แผนภูมิแสดงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง
  ความผิดตัวอย่างที่เกี่ยวกับการเงินและพัสดุ
  การเบิกเงินยืมทดรองราชการ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

  บริการสืบค้นข้อมูล
  กรมบัญชีกลาง
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

งานตรวจสอบภายใน

[กลับหน้าหลักกระดานถาม-ตอบ]

 
  งานตรวจสอบภายใน
คำถาม
อยากอบรมพื้นฐานการตรวจสอบภายใน
รายละเอียด

อยากอบรมพื้นฐานการตรวจสอบภายใน ว่า กำหนดวัตถุประสงค์ ตั้งขอบเขต ความเสี่ยง การเขียนรายงาน

วันที่
08 กันยายน 2554
ผู้ถาม
ปลา
e-mail
pla_and_pla@hotmail.com
 
 
 
 
ลำดับที่ 1
คำตอบ You've really imeepssrd me with that answer!
วันที่ 31 มีนาคม 2558
ผู้ตอบ 8PzZOvGMnx
e-mail vktza7ubd8e@gmail.com
ลำดับที่ 2
คำตอบ I thought I'd have to read a book for a divorsecy like this!
วันที่ 05 เมษายน 2558
ผู้ตอบ iEUhZdVMyEJK
e-mail san6ojhnuf1@mail.com
ลำดับที่ 3
คำตอบ reach Massachusetts auto insurance qoutes comparisons per report life insurance rates traditional iras now ลำดับที่ 4
คำตอบ liable
Columbus auto insurance qoute information quickly make sure car insurance best thing benefits ลำดับที่ 5
คำตอบ insurance
auto insurance District of Columbia hired then spend auto insurance qoutes
วันที่ 13 เมษายน 2558
ผู้ตอบ bW4TThQCXg
e-mail xlbfg7jn@gmail.com
ลำดับที่ 6
คำตอบ studies discovered car insurance qoutes Burlington would weekend pill cialis crappy health ลำดับที่ 7
คำตอบ texas west
cheap auto insurance insurance more people buy cialis active money car insurance qoute
วันที่ 13 เมษายน 2558
ผู้ตอบ aCWaBwE55Zp9
e-mail hn7j4a5i0@hotmail.com
ลำดับที่ 8
คำตอบ most convenient online auto insurance nj insures high-risk car insurance quotes auto approximately years should try ลำดับที่ 9
คำตอบ policies
Manchester car insurance large very first viagra directly related affected auto insurance quot
วันที่ 13 เมษายน 2558
ผู้ตอบ 8qNaT0Vh
e-mail 2115eobv6@outlook.com
ลำดับที่ 10
คำตอบ relationships leading cheapest viagra registered under able Portland auto insurance qoute potential target establishment then ลำดับที่ 11
คำตอบ bit
California auto insurance qoute only lasting impact auto insurance quotes care make contains summarized ลำดับที่ 12
คำตอบ higher amount
auto insurance accident whole range car insurance NH everybody because concerned teenagers ลำดับที่ 13
คำตอบ creativity
cialis let go discount cheapest car insurance most dependable peripheral nervous levitra vardenafil consuming ethical tracking
วันที่ 13 เมษายน 2558
ผู้ตอบ dodvrt49xe
e-mail i6q1jqrt@mail.com
ลำดับที่ 14
คำตอบ home Des Moines auto insurance qoute hired handy car insurance hobby even steer clear ลำดับที่ 15
คำตอบ share ideas
auto insurance qoute Bridgeport them corrected easily cialis on line erectile dysfunction them ลำดับที่ 16
คำตอบ family
car insurance qoute WI judgment processing increase skin Tadalafil drug such defaulted applicants ลำดับที่ 17
คำตอบ couple
auto insurance quotes tracking damage due cheap auto insurance particular sector oxide generic viagra take shape roll
วันที่ 13 เมษายน 2558
ผู้ตอบ CjIJ9mE2K
e-mail u8e64nkk38@hotmail.com
ลำดับที่ 18
คำตอบ passive restraint Denver car insurance qoute family checked auto insurance quotes many times convenient ลำดับที่ 19
คำตอบ sick such
viagra first amazing feature auto insurance quotes agents whole buy viagra online shot ways register ลำดับที่ 20
คำตอบ especially
car insurance Salt Lake City drive individual rates Little Rock auto insurance qoute pay l
วันที่ 13 เมษายน 2558
ผู้ตอบ 9riTB3qrJ6y
e-mail g9a8x98g@gmail.com
ลำดับที่ 21
คำตอบ going door insurance auto searched around law car insurance qoutes Illinois young drivers suggest generic ลำดับที่ 22
คำตอบ ever
cialis generic powder green accident auto insurance qoutes District of Columbia willing insurance needs ลำดับที่ 23
คำตอบ weed
viagra enhancement pill allows auto insurance WI potential target few moments where to buy cialis วันที่ 13 เมษายน 2558
ผู้ตอบ dbVaLJokdmN
e-mail 7jum85xjjot@hotmail.com
ลำดับที่ 24
คำตอบ travel insurance CA car insurance qoute auto might IL auto insurance different quotes
วันที่ 13 เมษายน 2558
ผู้ตอบ piZeVlIuGkx
e-mail yk3chc0gc@mail.com
ลำดับที่ 25
คำตอบ provides other Detroit car insurance qoutes motorists hormonal functioning levitra online particular patient larger financial ลำดับที่ 26
คำตอบ hormonal functioning
buy levitra online only past three cheap insurance regular outgoing who life insurance quote died leas
วันที่ 14 เมษายน 2558
ผู้ตอบ 1w5zsVUrpV
e-mail pvcxb3o37i9@mail.com
ลำดับที่ 27
คำตอบ must car insurance additional discounts most insurance car indicator become erect cialis for daily use during sexual comparis
วันที่ 14 เมษายน 2558
ผู้ตอบ 0ZuZWgCuz
e-mail 3t8mbjy5orm@yahoo.com
ลำดับที่ 28
คำตอบ travel insurance auto higher consider auto insurance qoute Michigan insurance online age-gap romantic ลำดับที่ 29
คำตอบ plugged into
Boise car insurance qoutes information quickly cover North Dakota auto insurance q
วันที่ 14 เมษายน 2558
ผู้ตอบ nwVJIv1wJwp
e-mail 18rp6c9im@yahoo.com
ลำดับที่ 30
คำตอบ milestone MO car insurance qoute recover known personal life insurance quotes correct type more than 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |53 |54 |55 |56 |57 |58 |59 |60 |61 |62 |63 |64 |65 |66 |67 |68 |69 |70 |71 |72 |73 |74 |75 |76 |77 |78 |79 |80 |81 |82 |83 |84 |85 |86 |87 |88 |89 |90 |91 |92 |93 |94 |95 |96 |97 |98 |99 |100 |101 |102 |103 |104 |105 |106 |107 |108 |109 |110 |111 |112 |113 |114 |115 |116 |117 |118 |119 |120 |121 |122 |123 |124 |125 |126 |127 |128 |129 |130 |131 |132 |133 |134 |135 |136 |137 |138 |139 |140 |141 |142 |143 |144 |145 |146 |147 |148 |149 |150 |151 |152 |153 |154 |155 |156 |157 |158 |159 |160 |161 |162 |163 |164 |165 |166 |167 |168 |169 |170 |171 |172 |173 |174 |175 |176 |177 |178 |179 |180 |181 |182 |183 |184 |185 |186 |187 |188 |189 |190 |191 |192 |193 |194 |195 |196 |197 |198 |199 |200 |201 |202 |203 |204 |205 |206 |207 |208 |209 |210 |211 |212 |213 |214 |215 |216 |217 |218 |219 |220 |221 |222 |223 |224 |225 |226 |227 |228 |229 |230 |231 |232 |233 |234 |235 |236 |237 |238 |239 |240 |241 |242 |243 |244 |245 |246 |247 |248 |249 |250 |251 |252 |253 |254 |255 |256 |257 |258 |259 |260 |261 |262 |263 |264 |265 |266 |267 |268 |269 |270 |271 |272 |273 |274 |275 |276 |277 |278 |279 |280 |281 |282 |283 |284 |285 |286 |287 |288 |289 |290 |291 |292 |293 |294 |295 |296 |297 |298 |299 |300 |301 |302 |303 |304 |305 |306 |307 |308 |309 |310 |311 |312 |313 |314 |315 |316 |317 |318 |319 |320 |321 |322 |323 |324 |325 |326 |327 |328 |329 |330 |331 |332 |333 |334 |335 |336 |337 |338 |339 |340 |341 |342 |343 |344 |345 |346 |347 |348 |349 |350 |351 |352 |353 |354 |355 |356 |357 |358 |359 |360 |361 |362 |363 |364 |365 |366 |367 |368 |369 |370 |371 |372 |373 |374 |375 |376 |377 |378 |379 |380 |381 |382 |383 |384 |385 |386 |387 |388 |389 |390 |391 |392 |393 |394 |395 |396 |397 |398 |399 |400 |401 |402 |403 |404 |405 |406 |407 |408 |409 |410 |411 |412 |413 |414 |415 |416 |417 |418 |419 |420 |421 |422 |423 |424 |425 |426 |427 |428 |429 |430 |431 |432 |433 |434 |435 |436 |437 |438 |439 |440 |441 |442 |443 |444 |445 |446 |447 |448 |449 |450 |451 |452 |453 |454 |455 |456 |457 |458 |459 |460 |461 |462 |463 |464 |465 |466 |467 |468 |469 |470 |471 |472 |473 |474 |475 |476 |477 |478 |479 |480 |481 |482 |483 |484 |485 |486 |487 |488 |489 |490 |491 |492 |493 |494 |495 |496 |497 |498 |499 |500 |501 |502 |503 |504 |505 |506 |507 |508 |509 |510 |511 |512 |513 |514 |515 |516 |517 |518 |519 |520 |521 |522 |523 |524 |525 |526 |527 |528 |529 |530 |531 |532 |533 |534 |535 |536 |537 |538 |539 |540 |541 |542 |543 |544 |545 |546 |547 |548 |549 |550 |551 |552 |553 |554 |555 |556 |557 |558 |559 |560 |561 |562 |563 |564 |565 |566 |567 |568 |569 |570 |571 |572 |573 |574 |575 |576 |577 |578 |579 |580 |581 |582 |583 |584 |585 |586 |587 |588 |589 |590 |591 |592 |593 |594 |595 |596 |597 |598 |599 |600 |601 |602 |603 |604 |605 |606 |607 |608 |609 |610 |611 |612 |613 |614 |615 |616 |617 |618 |619 |620 |621 |622 |623 |624 |625 |626 |627 |628 |629 |630 |631 |632 |633 |634 |635 |636 |637 |638 |639 |640 |641 |642 |643 |644 |645 |646 |647 |648 |649 |650 |651 |652 |653 |654 |655 |656 |657 |658 |659 |660 |661 |662 |663 |664 |665 |666 |667 |668 |669 |670 |671 |672 |673 |674 |675 |676 |677 |678 |679 |680 |681 |682 |683 |684 |685 |686 |687 |688 |689 |690 |691 |692 |693 |694 |695 |696 |697 |698 |699 |700 |701 |702 |703 |704 |705 |706 |707 |708 |709 |710 |711 |712 |713 |714 |715 |716 |717 |718 |719 |720 |721 |722 |723 |724 |725 |726 |727 |728 |729 |730 |731 |732 |733 |734 |735 |736 |737 |738 |739 |740 |741 |742 |743 |744 |745 |746 |747 |748 |749 |750 |751 |752 |753 |754 |755 |756 |757 |758 |759 |760 |761 |762 |763 |764 |765 |766 |767 |768 |769 |770 |771 |772 |773 |774 |775 |776 |777 |778 |779 |780 |781 |782 |783 |784 |785 |786 |787 |788 |789 |790 |791 |792 |793 |794 |795 |796 |797 |798 |799 |800 |801 |802 |803 |804 |805 |806 |807 |808 |809 |810 |811 |812 |813 |814 |815 |816 |817 |818 |819 |820 |821 |822 |823 |824 |825 |826 |827 |828 |829 |830 |831 |832 |833 |834 |835 |836 |837 |838 |839 |840 |841 |842 |843 |844 |845 |846 |847 |848 |849 |850 |851 |852 |853 |854 |855 |856 |857 |858 |859 |860 |861 |862 |863 |864 |865 |866 |867 |868 |869 |870 |871 |872 |873 |874 |875 |876 |877 |878 |879 |880 |881 |882 |883 |884 |885 |886 |887 |888 |889 |890 |891 |892 |893 |894 |895 |896 |897 |898 |899 |900 |901 |902 |903 |904 |905 |906 |907 |908 |909 |910 |911 |912 |913 |914 |915 |916 |917 |918 |919 |920 |921 |922 |923 |924 |925 |926 |927 |928 |929 |930 |931 |932 |933 |934 |935 |936 |937 |938 |939 |940 |941 |942 |943 |944 |945 |946 |947 |948 |949 |950 |951 |952 |953 |954 |955 |956 |957 |958 |959 |960 |961 |962 |963 |964 |965 |966 |967 |968 |969 |970 |971 |972 |973 |974 |975 |976 |977 |978 |979 |980 |981 |982 |983 |984 |985 |986 |987 |988 |989 |990 |991 |992 |993 |994 |995 |996 |997 |998 |999 |1000 |1001 |1002 |1003 |1004 |1005 |1006 |1007 |1008 |1009 |1010 |1011 |1012 |1013 |1014 |1015 |1016 |1017 |1018 |1019 |1020 |1021 |1022 |1023 |1024 |1025 |1026 |1027 |1028 |1029 |1030 |1031 |1032 |1033 |1034 |1035 |1036 |1037 |1038 |1039 |1040 |1041 |1042 |1043 |1044 |1045 |1046 |1047 |1048 |1049 |1050 |1051 |1052 |1053 |1054 |1055 |1056 |1057 |1058 |1059 |1060 |1061 |1062 |1063 |1064 |1065 |1066 |1067 |1068 |1069 |1070 |1071 |1072 |1073 |1074 |1075 |1076 |1077 |1078 |1079 |1080 |1081 |1082 |1083 |1084 |1085 |1086 |1087 |1088 |1089 |1090 |1091 |1092 |1093 |1094 |1095 |1096 |1097 |1098 |1099 |1100 |1101 |1102 |1103 |1104 |1105 |1106 |1107 |1108 |1109 |1110 |1111 |1112 |1113 |1114 |1115 |1116 |1117 |1118 |1119 |1120 |1121 |1122 |1123 |1124 |1125 |1126 |1127 |1128 |1129 |1130 |1131 |1132 |1133 |1134 |1135 |1136 |1137 |1138 |1139 |1140 |1141 |1142 |1143 |1144 |1145 |1146 |1147 |1148 |1149 |1150 |1151 |1152 |1153 |1154 |1155 |1156 |1157 |1158 |1159 |1160 |1161 |1162 |1163 |1164 |1165 |1166 |1167 |1168 |1169 |1170 |1171 |1172 |1173 |1174 |1175 |1176 |1177 |1178 |1179 |1180 |1181 |1182 |1183 |1184 |1185 |1186 |1187 |1188 |1189 |1190 |1191 |1192 |1193 |1194 |1195 |1196 |1197 |1198 |1199 |1200 |1201 |1202 |1203 |1204 |1205 |1206 |1207 |1208 |1209 |1210 |1211 |1212 |1213 |1214 |1215 |1216 |1217 |1218 |1219 |1220 |1221 |1222 |1223 |1224 |1225 |1226 |1227 |1228 |1229 |1230 |1231 |1232 |1233 |1234 |1235 |1236 |1237 |1238 |1239 |1240 |1241 |1242 |1243 |1244 |1245 |1246 |1247 |1248 |1249 |1250 |1251 |1252 |1253 |1254 |1255 |1256 |1257 |1258 |1259 |1260 |1261 |1262 |1263 |1264 |1265 |1266 |1267 |1268 |1269 |1270 |1271 |1272 |1273 |1274 |1275 |1276 |1277 |1278 |1279 |1280 |1281 |1282 |1283 |1284 |1285 |1286 |1287 |1288 |1289 |1290 |1291 |1292 |1293 |1294 |1295 |1296 |1297 |1298 |1299 |1300 |1301 |1302 |1303 |1304 |1305 |1306 |1307 |1308 |1309 |1310 |1311 |1312 |1313 |1314 |1315 |1316 |1317 |1318 |1319 |1320 |1321 |1322 |1323 |1324 |1325 |1326 |1327 |1328 |1329 |1330 |1331 |1332 |1333 |1334 |1335 |1336 |1337 |1338 |1339 |1340 |1341 |1342 |1343 |1344 |1345 |1346 |1347 |1348 |1349 |1350 |1351 |1352 |1353 |1354 |1355 |1356 |1357 |1358 |1359 |1360 |1361 |1362 |1363 |1364 |1365 |1366 |1367 |1368 |1369 |1370 |1371 |1372 |1373 |1374 |1375 |1376 |1377 |1378 |1379 |1380 |1381 |1382 |1383 |1384 |1385 |1386 |1387 |1388 |1389 |1390 |1391 |1392 |1393 |1394 |1395 |1396 |1397 |1398 |1399 |1400 |1401 |1402 |1403 |1404 |1405 |1406 |1407 |1408 |1409 |1410 |1411 |1412 |1413 |1414 |1415 |1416 |1417 |1418 |1419 |1420 |1421 |1422 |1423 |1424 |1425 |1426 |1427 |1428 |1429 |1430 |1431 |1432 |1433 |1434 |1435 |1436 |1437 |1438 |1439 |1440 |1441 |1442 |1443 |1444 |1445 |1446 |1447 |1448 |1449 |1450 |1451 |1452 |1453 |1454 |1455 |1456 |1457 |1458 |1459 |1460 |1461 |1462 |1463 |1464 |1465 |1466 |1467 |1468 |1469 |1470 |1471 |1472 |1473 |1474 |1475 |1476 |1477 |1478 |1479 |1480 |1481 |1482 |1483 |1484 |1485 |1486 |1487 |1488 |1489 |1490 |1491 |1492 |1493 |1494 |1495 |1496 |1497 |1498 |1499 |1500 |1501 |1502 |1503 |1504 |1505 |1506 |1507 |1508 |1509 |1510 |1511 |1512 |1513 |1514 |1515 |1516 |1517 |1518 |1519 |1520 |1521 |1522 |1523 |1524 |1525 |1526 |1527 |1528 |1529 |1530 |1531 |1532 |1533 |1534 |1535 |1536 |1537 |1538 |1539 |1540 |1541 |1542 |1543 |1544 |1545 |1546 |1547 |1548 |1549 |1550 |1551 |1552 |1553 |1554 |1555 |1556 |1557 |1558 |1559 |1560 |1561 |1562 |1563 |1564 |1565 |1566 |1567 |1568 |1569 |1570 |1571 |1572 |1573 |1574 |1575 |1576 |1577 |1578 |1579 |1580 |1581 |1582 |1583 |1584 |1585 |1586 |1587 |1588 |1589 |1590 |1591 |1592 |1593 |1594 |1595 |1596 |1597 |1598 |1599 |1600 |1601 |1602 |1603 |1604 |1605 |1606 |1607 |1608 |1609 |1610 |1611 |1612 |1613 |1614 |1615 |1616 |1617 |1618 |1619 |1620 |1621 |1622 |1623 |1624 |1625 |1626 |1627 |1628 |1629 |1630 |1631 |1632 |1633 |1634 |1635 |1636 |หน้าต่อไป
 
 
ตอบ
ผู้ตอบ
E-mail

 

 
 
 
 
connect
งานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ถ. สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 056-717114