2
2
4
4
3
3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
กฎหมายและระเบียบการคลัง
การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2566
ข่าวประกาศ เผยแพร่
อบรม/สัมนา
ภาพกิจกรรมการตรวจสอบ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 – 10.30 น. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดย นางสาวกิตติกานต์ กิตติชญานันท์ และผู้ตรวจสอบภายในได้ร่วมประชุมสรุปผลการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากหน่วยงานภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กับคณะผู้ประเมินการประกันคุณภาพ สำนักงานคลัง เขต 6 ผ่านทางระบบ Google Meet